danchorinfo_zh
2022-04-14 15:54:02

Class::DAnchorInfo

暂无该属性


Detailed Description

DAnchorInfo 用于记录“锚线”的锚定信息:被锚定的 DAnchorsBase 对象、 锚定的类型、目标“锚线”的信息 每条锚线都和一个 DAnchorInfo 对象相对应。一般来说,在使用锚定布局时,只需要关心 “锚线”的绑定关系,不用关心 DAnchorInfo 中存储的数据。

DAnchorInfo::DAnchorInfo

[public constructor  ]

DAnchorInfo(int *b, const Qt::AnchorPoint &t)

DAnchorInfo::operator==

[public plain  ]

bool operator==(const DAnchorInfo *info) const

DAnchorInfo::operator==

[public plain  ]

bool operator==(const DAnchorInfo &info) const

DAnchorInfo::operator!=

[public plain  ]

bool operator!=(const DAnchorInfo *info) const

DAnchorInfo::operator!=

[public plain  ]

bool operator!=(const DAnchorInfo &info) const

DAnchorInfo::operator=

[public plain  ]

const DAnchorInfo & operator=(const DAnchorInfo *info)